Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tussen Hofman Trading & Service B.V. en klanten, hierna te noemen de wederpartij, die betrekking hebben op de levering van goederen.

Hofman Trading & Service wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand. In geval van een conflict zijn de algemene voorwaarden van Hofman Trading & Service van toepassing. Indien de rechtbank oordeelt dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, zal de overeenkomstige bepaling in het kader van de overige bepalingen van deze overeenkomst zodanig worden uitgelegd dat op de bepaling redelijkerwijs een beroep kan worden gedaan door Hofman Trading & Service jegens de tegenpartij. Indien de rechtbank beslist dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Als Hofman Trading & Service gebruik maakt van een niet-Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden en er verschillen zijn tussen de Nederlandse versie en de niet-Nederlandse versie, is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn niet-bindend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat wij een schriftelijke of elektronische bevestiging van de afspraken sturen of beginnen met de uitvoering van de overeenkomst na acceptatie van ons aanbod of een eventuele (gedeeltelijke) betaling.

Artikel 3: Prijs
Al onze voorstellen zijn maximaal 3 dagen geldig, tenzij schriftelijk van deze termijn wordt afgeweken. Alle daarin vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn in Euro (tenzij een andere valuta is aangegeven) en zijn niet bindend in geval van tussentijdse verhoging van kostenbepalende factoren.

Artikel 4: Levering en termijn
Levering van goederen geschiedt af vestiging Hofman Trading & Service in Winterswijk, tenzij een andere leveringsconditie is overeengekomen, in welk geval de verkoopprijs zal worden verhoogd met eventuele extra kosten, gemaakt door Hofman Trading & Service B.V. Indien levering elders is overeengekomen, moet de wederpartij ervoor zorgen dat de leveringsplaats gemakkelijk toegankelijk is.

Overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit deadlines en dienen slechts ter indicatie. De leveringstermijn gaat in nadat de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan. Indien de levering niet plaatsvindt ten gevolge van een omstandigheid die niet aan Hofman Trading & Service is toe te rekenen, gaat het risico van de te leveren goederen over op de wederpartij vanaf het moment dat deze omstandigheid zich voordoet. Indien de levering niet kan plaatsvinden wegens een omstandigheid die aan Hofman Trading & Service B.V. kan worden toegerekend, moet de wederpartij Hofman Trading & Service schriftelijk in gebreke stellen met vermelding van een redelijke termijn voordat Hofman Trading & Service gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Overmacht
Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) zoals hierna gedefinieerd, heeft Hofman Service & Trading het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met behoud van het recht op betaling voor zover de overeenkomst reeds is uitgevoerd.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Hofman Trading & Service onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van de verplichtingen van Hofman Trading & Service uit hoofde van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Onder overmacht vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend) stakingen, bedrijfsbezettingen, import- en exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, (dreiging van) oorlog, oproer, terrorisme, uitsluiting, stagnatie in de aanvoer van goederen, brand, waterschade en uitzonderlijke weersomstandigheden.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen drie dagen na de factuurdatum. Hofman Trading & Service heeft het recht om één of meerdere voorschotten te vragen voor de betaling van facturen. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim na het verstrijken van de hierboven genoemde betalingstermijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is in dat geval aan Hofman Trading & Service een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand (of gedeelte van een maand) vanaf de vervaldag. Indien de wederpartij één of meer van de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, is de wederpartij de (te) maken kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en inning van de vordering verschuldigd aan Hofman Trading & Service verschuldigd. Deze (buiten)gerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €2.500-, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. De wederpartij zal de kosten betalen op het eerste verzoek van Hofman Trading & Service. De wederpartij zal nooit het recht hebben haar schuld te vereffenen met een tegenvordering op Hofman Trading & Service of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door Hofman Trading & Service geleverde goederen gaat over op de wederpartij indien alle bedragen die Hofman Trading & Service van de wederpartij te vorderen heeft, volledig zijn voldaan, ook indien deze uit andere leveringen en/of schade voortvloeien. Tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht zijn vervreemding of bezwaring van de goederen verboden, evenals het in onderpand geven ervan aan derden. Deze bepaling is van kracht overeenkomstig het eigendomsrecht.

Artikel 8: Klachten
Elke claim die verband houdt met facturen moet op straffe van verval binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Hofman Trading & Service worden ingediend. Goederen worden geleverd zonder enige garantie (“as is”), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de voor verkoop geleverde goederen, voor zover een uitdrukkelijke schriftelijke garantie is gegeven, worden door Hofman Trading & Service slechts aanvaard indien zij schriftelijk zijn ingediend binnen vijf dagen nadat zij door de wederpartij zijn geconstateerd of redelijkerwijs hadden behoren te zijn geconstateerd, zulks op straffe van verval van dit recht. Elke verleende garantie zal slechts van toepassing zijn na volledige betaling van de factuur van Hofman Trading & Service.

Artikel 9: Schorsing en beëindiging
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet naar behoren voldoet aan een of meerdere verplichtingen, die voor haar uit de overeenkomst jegens Hofman Trading & Service voortvloeien, heeft Hofman Trading & Service het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand, aan haar verplichtingen voldoet. Hofman Trading & Service is gerechtigd betaalde voorschotten te behouden, mede ter dekking van geleden schade wegens renteverlies, opslagkosten en/of margeverlies of winstderving, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding indien deze hoger is dan het behouden voorschot. Hofman Trading & Service regelt de opslag van goederen voor rekening en risico van de tegenpartij. De opslagkosten zullen minimaal €250 per week per machine bedragen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Hofman Trading & Service is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) van de wederpartij die voortvloeit uit de overeenkomst of het geleverde goed, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien en in zoverre niettegenstaande enige rechterlijke uitspraak inzake de aansprakelijkheid van Hofman Trading & Service, is de omvang van de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende transactie, dan wel, indien dit lager is, tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hofman Trading & Service wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van Hofman Trading & Service vervalt één jaar na levering. De wederpartij vrijwaart Hofman Trading & Service voor alle (schade)vorderingen van derden die verband houden met de door Hofman Trading & Service aan de wederpartij geleverde goederen, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, met betrekking tot processen-verbaal in verband met wetgeving betreffende verkeers- of arbeidsomstandigheden of daaruit voortvloeiende kosten. Het gebruik van machines zonder CE-certificaat in Europa is op eigen risico. De wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van machines zonder CE-markering binnen de EER. De wederpartij, ook wanneer zij niet langer eigenaar van de machine is, is aansprakelijk voor alle schade en door de autoriteiten opgelegde boetes die verband houden met het ontbreken van de CE-markering. Indien Hofman Trading & Service door een overheid en/of een derde wordt aangesproken tot betaling van een schadevergoeding en/of boete, die verband houdt met het feit dat zij een machine aan de wederpartij heeft verkocht, dient de wederpartij Hofman Trading & Service volledig schadeloos te stellen.

Artikel 11: Geschillenbeslechting / Bevoegde rechter
Op geschillen over ons aanbod en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank van eerste aanleg te Arnhem is bevoegd bovengenoemde geschillen te horen.

Back To Top